ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ заложи в стратегията си изучаването на 3 чужди езика в отговор на нуждите на съвременното общество

За учебната 2019/2020 година ще бъдат приети ученици в 6 паралелки със следните профили:

§  Немски език и френски език

§  Немски език и испански език

§  Немски език и английски език

§  Английски език и немски език

§  Английски език и испански език

§  Френски език и английски език

За пръв път се разкриват две атрактивни в европейския контекст паралелки с първи чужд език немски в комбинация съответно с френски или испански език.

След първата учебна година всички ученици ще имат възможността да изучават и трети чужд език във факултативни учебни часове, в които е заложена целенасочената подготовка за езикови сертификати.

Гимназията ще предоставя възможност на учениците от различните профили периодично да се явяват на изпити за придобиване на сертификати за удостоверяване на нива на владеене на чужд език съгласно Общоевропейската референтна езикова рамка.

В края на първия гимназиален етап учениците от паралелките с първи чужд език  немски ще получат възможност да се явят на изпит за Немска езикова диплома DSD 1,  удостоверяваща ниво A2-B1 на усвояване на езика и важаща във всички немскоезични страни, а в края на втория гимназиален етап на изпита за Немска езикова диплома DSD 2, сертифицираща ниво B2-C1 на владеене на езика и даваща възможност за кандидатстване във висши учебни заведения в Германия, Австрия и Швейцария без приемен изпит по немски език.

Немските езикови дипломи се издават от Правителството на Германия, те са с неограничена валидност и изпитът за тях е безплатен за учениците на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“.  

По втори чужд език  френски или испански  е възможно получаването на езиков сертификат за ниво B1 в края на 11 клас след изпити за DELF по френски език, организиран от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, и  DELE за испански език, организиран от Институт Сервантес-София.  

Учениците, изучаващи английски език като първи или втори  чужд език  имат възможност да се явят на изпит за сертификати на Кеймбридж  за ниво В2 в края на 10 клас и на ниво C1 през втория гимназиален етап.

Изучаващите английски като трети чужд език ще могат да положат изпит за сертификати на Кеймбридж на ниво В1 в края на 10 клас и на ниво В2 в края на 12 клас.

Нивото на подготовката по английски език дава възможност за усвояване на базисни знания и умения за полагане на изпити като TOEFL, IELTS  и SAT, който са нужни за по-нататъшното обучение  в български и чуждестранни университети.

Паралелката с профил френски език и английски език подготвя учениците за явяване на изпит за езикова диплома DELF на френското Министерство на образованието, удостоверяващ владеене на езика от ниво А1 до ниво B2 съгласно Общоевропейската езикова рамка.

Изучаващите френски като втори или трети чужд език също ще могат да положат изпит за получаване на сертификат DELF за конкретно постигнато ниво на усвояване на езика.

За завършване на средно образование всички ученици на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ задължително полагат ДЗИ по първия чужд език от профила си.