Профилирана езикова гимназия "Екзарх Йосиф I"

5500 гр.Ловеч, ул.Шишман 7

( (+359 68) 600-439

*fls@lovechnet.com

Административни услуги предлагани от институцията:

1. Издаване на диплома за средно образование

2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование удостоверения, свидетелства, дипломи

3. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

6. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

7. Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

8. Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием