ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

КД229 СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

ПРОЕКТ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО Е ВАЖНО"

Подбор на ученици от ПЕГ Екзарх Йосиф I гр. Ловеч за включване в целеви групи за краткосрочни обмени

Всички желаещи ученици от ПЕГ Екзарх Йосиф I гр. Ловеч - трябва да подадат в срок
до 14.10.2019 г. следните документи:
1. Попълнен формуляр Erasmus+ Application Form;
2. Автобиография по образец на Europass;
3. Мотивационно писмо;
4. Езиков паспорт по образец на Europass;
5. Декларация за информирано съгласие от родител/ настойник.
II. Подборът ще се извърши от училищна комисия в състав - председателите на всички ЕКК
(екипи по ключови компетентности) според приложените критерии и показатели в периода
15 - 20.10.2019 г.

Документи за кандидатстване

 

Проект "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ,

РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) ФАЗА 1"

 

 

Описание: D:\site\erasmus\eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg
 

 


 

 

Проект "Дебати и креативен театър"

Програма "Еразъм+" на ЕС

 

 

 

 

Описание: D:\site\snimki\DSC_0277.JPGПрез учебната 2013/2014 г. сборна група от ученици от 9. клас постави пиеса, възпроизвеждаща живота и делото на Константин-Кирил Философ. Постановката представлява театрални етюди на основата на "Пространно житие на блажения наш учител Константин-Кирил Философ" и е резултат от проектна дейност. В нея участваха трийсет и двама ученици, които под ръководството на учителя си по български език и литература Мария Данаилова адаптираха текста, разучиха ролите и работиха паралелно върху декорите, сценичното облекло и озвучението. Продуктът, плод на няколкомесечната дейност на учениците и учителя им, бе представен в зала "Америка за България" пред публиката на Езиковата в навечерието на 24 май като поздрав за всички, които ценят образованието и културата. На него присъстваше и г-жа Соня Недкова - старши експерт по български език и литература към РИО - Ловеч, която похвали актьорите както за добрата им игра, така и за усилията и упоритостта им да работят продължително по толкова нелека задача.

В началото на учебната 2014/2015 г. представлението беше повторено за по-широка публика. Във връзка с инициативата на Президента на България за насърчаване на четенето сред младите хора и по поръка на Регионалния инспекторат пиесата се представи пред ученици и учители по български език и литература от ловешките училища като възможност за споделяне на добра педагогическа практика.

Заниманията на госпожа Мария Данаилова с театрална дейност през учебната 2014/2015 г. ще продължат по програма УСПЕХ със сборна група ученици от десети и единайсти клас. Те ще работят върху пиесата "Службогонци" на Иван Вазов, която ще бъде представена по повод училищния празник през април.

 

 Проект "Заедно срещу дрогата".