Добре дошли на страницата на училищен психолог!

Иванка Драгнева, Училищен психолог, idragneva@abv.bg, 0888541522

Посетете нашата страница: Психологическа подкрепа-ПЕГ "Екзарх Йосиф I"

Основни функции на училищния психолог:

В своята работа училищният психолог изпълнява следните дейности/функции:

1. Диагностична:

 • диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната, поведенческата сфера на учениците;

 • диагностика и подпомагане на училищното и професионално ориентиране и насочване на учениците.

2. Консултативна:

2.1.Индивидуално консултиране на:

2.1.1. ученици:

 • с проблеми, свързани с тяхното поведение;

 • с проблеми, свързани с взаимоотношенията с връстниците, родителите и учителите;

 • на психичното, личностното и интелектуалното им развитие;

 • с проблеми в личната сфера.

2.1.2. учители:

 • професионално консултиране на проблеми, произтичащи от взаимодействието с учениците, колегите и родителите.

2.1.3. родители:

 • по проблемите във взаимоотношенията с техните деца и специфика на развитието на в тийнейджърска възраст.

2.2. Работа в група:

2.2.1. С класове: за групова динамика, формиране на екип, общуване и справяне с конфликти и по други актуални за учениците теми – при заявка от класен ръководител или ученици;

2.2.2. Посредническа дейност при решаване на конфликти.

2.2.3. Работа по проекти и дейности, свързани с приложната психология.

Дейността на училищния психолог включва:

 • Проучване и подпомагане на психическото развитие на учениците, проучване на нагласите за професионален избор, диагностика на затрудненията в личностната и поведенческата сфера на общуване;

 • Посредничество при решаване на конфликти;

 • Консултативна работа с родители, ученици и учители по проблеми от личен, семеен и училищен характер;

 • Превантивна дейност по отношение на проблеми, свързани с рисковете за здравето на учениците, превенция на зависимости;

 • Индивидуално консултиране на ученици  по проблеми, свързани с тяхното поведение; с взаимоотношенията с връстници, родители, учители; с личностното и интелектуалното им развитие.

 

Конвенция за правата на детето
Наръчник за родители
Координационен механизъм