Профилирана езикова гимназия "Екзарх Йосиф I"

5500 гр.Ловеч, ул.Шишман 7

( (+359 68) 600-439

*fls@lovechnet.com

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Административни услуги предлагани от институцията:

1. Издаване на диплома за средно образование

2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование удостоверения, свидетелства, дипломи -заявление

Заявление за удостоверение за завършен 10. клас-заявление

3. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)- заявление

4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

6. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

7. Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

8. Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием